HBRadio 2-2019

Seite 4: QO-100

Seite 12: Zukunft Relais-Betrieb

Seite 17 : HF/VHF-Calendar ...

Seite 18: DXCC 2019

Seite 22: IOTA 2019

Seite 44: Satellliten / OSCAR-News

Seite 45: ... FO-99/NEXUS ..ff

Seite 46: ... SNUSAT2 ..ff